Bạn đang làm trắc nghiệm theo bộ đề PHP và MYSQL.
Hiện có 6 câu hỏi trong bộ đề này.
1
Cách nối chuỗi trong SQL?

Dấu chấm .
Dấu cộng +
Dấu nhân *
concat
Đáp án: D - concat nối chuỗi trong SQL, dấu + nối chuỗi trong JS còn PHP nối bằng dấu chấm
2
Hàm nào sau đây sẽ khởi tạo một phiên làm việc (session)?

session(start);
session();
session_start();
login_sesion();
Đáp án: C - session_start();
3
Hàm mã hóa nào sau đây trả về giá trị hash dài nhất?

md5
sha1
crc32
Tất cả như nhau.
Đáp án: B - sha1 cho tới 40 kí tự.
4
Hàm nào không được dùng để debugging?

var_dump()
fprintf()
print_r()
var_export()
Đáp án: B - fprintf()
5
Thẻ nào sau đây không đúng để bắt đầu và kết thúc code PHP?

<% %>
<? ?>
<?= ?>
<! !>
Đáp án: D - <! !>, tuy nhiên hầu như các thẻ trong đáp án a, b,c đều ít dùng so với <? php ?>
6
Biến (variable) nào sau đây không đúng trong PHP?

$_10
${“MyVar”}
&$something
$10_somethings
Đáp án: D - $10_somethings: Biến trong PHP không thể bắt đầu bằng số.

/6