Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm trong tổng số 134 câu hỏi trắc nghiệm thuộc 6 bộ đề đã đăng.
1
Sự phát triển và tác động to lớn của các công ty xuyên quốc gia là một trong những biểu hiện của xu thế?

hợp tác và đấu tranh
toàn cầu hóa
hòa hoãn tạm thời
đa phương hóa
Đáp án: B - toàn cầu hóa
2
Từ năm 1965 đến năm 1968, Mỹ thực hiện chiến lược chiến tranh nào ở miền Nam Việt Nam?

Việt Nam hóa chiến tranh
Đông Dương hóa chiến tranh
Chiến tranh cục bộ
Chiến trang đặc biệt
Đáp án: C - Chiến tranh cục bộ
3
Năm 1929, những tổ chức cộng sản nào xuất hiện ở Việt Nam?

Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên, An Nam cộng sản đảng, Đông dương Cộng sản Đảng liên đoàn
Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn
Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản đảng
Tân Việt Cách mạng đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương cộng sản đảng
Đáp án: B - Đông Dương Cộng sản đảng, An Nam Cộng sản đảng, Đông Dương Cộng sản liên đoàn
4
Đặc điểm lớn nhất của cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật sau chiến tranh thế giới hai là?

Kĩ thuật trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp
Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp
Sự bùng nổ của các lĩnh vực khoa học công nghệ
Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ sản xuất
Đáp án: B - Khoa học trở thành lực lượng sản xuất trực tiếp
5
Xu thế toàn cầu hóa trên thế giới là hệ quả của?

Sự phát triển quan hệ thương mại quốc tế
Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ
Sự ra đời của các công ty xuyên quốc gia
Quá trình thống nhất thị trường thế giới
Đáp án: B - Cuộc cách mạng khoa học - công nghệ
6
Sau khi "chiến tranh lạnh" chấm dứt, Mĩ muốn thiết lập một trật tự thế giới như thế nào?

Đa cực
Một cực nhiều trung tâm
Đa cực nhiều trung tâm
Đơn cực
Đáp án: D - Đơn cực
7
Sự kiện nào dưới đây được xem là sự kiện khởi đầu cuộc "Chiến tranh lạnh"?

Đạo luật viện trợ nước ngoài của Quốc hội Mĩ
Thông điệp của Tổng thống Mĩ Truman
Diễn văn của ngoại trưởng Mĩ Macsan
Chiến lược toàn cầu của tổng thống Mĩ Rudoven
Đáp án: B - Thông điệp của Tổng thống Mĩ Truman
8
Chính sách thực lực và chiến lược toàn cầu của Mĩ thất bại nặng nề nhất ở?

Trung Quốc
Triều Tiên
Cuba
Việt Nam
Đáp án: D - Việt Nam
9
In Chinese culture, both the giver and receiver understand that the receiver will typically refuse to take the gift several times before he or she finally accepts it. In addition, to (27)______ respect for the receiver, it is common in several Asian cultures to use both hands when offering a gift to another person

show
get
feel
take
Đáp án: A - show
10
When a gift is offered, the receiver usually takes the gift and expresses his or her thanks. (26)______, in some Asian countries, the act of gift-giving may appear confusing to Westerners. Moreover B. Therefore C. However D. Otherwise

Moreover
Therefore
However
Otherwise
Đáp án: C - However

/10

Trang đầuTrang trước45678Trang kếTrang cuối