Đây là 10 câu hỏi trắc nghiệm trong tổng số 134 câu hỏi trắc nghiệm thuộc 6 bộ đề đã đăng.
1
Ở Việt Nam, Nam đồng thư xã - một nhà xuất bản tiến bộ - là cơ sở đầu tiên của?

Việt Nam Quốc dân đảng
Hội Việt Nam cách mạng Thanh niên
Đông Dương cộng sản liên đoàn
Hội phục Việt
Đáp án: A - Việt Nam Quốc dân đảng
2
Tài liệu nào dưới đây lần đầu tiên khẳng định sự nhân nhượng của nhân dân Việt Nam đối với thực dân Pháp xâm lược đã đến giới hạn cuối cùng?

"Khánh chiến nhất định thắng lợi" của Tổng Bí thư Trường Chinh
"Tuyên ngôn độc lập" của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa
"Toàn dân kháng chiến" của Ban thường vụ Trung ương Đảng cộng sản Đông Dương
"Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của chủ tịch Hồ Chí Minh
Đáp án: D - "Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến" của chủ tịch Hồ Chí Minh
3
Nhân tố hàng đầu đảm bảo thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân Việt Nam (1954 - 1975) là ?

hậu phương miền Bắc được xây dựng vững chắc
tinh thần đoàn kết chiến đấu của ba nước Đông Dương
sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng
sự giúp đỡ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa
Đáp án: C - sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng
4
Sau khi nước Việt Nam dân chủ cộng hòa ra đời, các thế lực ngoại xâm và nội phản đều có âm mưu?

biến Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới
mở đường cho Mỹ xâm lược Việt Nam
chống phá cách mạng Việt Nam
giúp Trung Hoa dân quốc chiếm Việt Nam
Đáp án: C - chống phá cách mạng Việt Nam
5
Chiến thắng nào dưới đây khẳng định quân dân miền Nam Việt Nam có khả năng đánh thắng chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" (1961 - 1965) của Mỹ?

An Lão (Bình Định)
Ba Gia (Quảng Ngãi)
Bình Giã (Bà Rịa)
Ấp Bắc (Mĩ Tho)
Đáp án: D - Ấp Bắc (Mĩ Tho)
6
Việc hoàn toàn thống nhất đất nước về mặt nhà nước ở Việt Nam (1976) đã?

tạo điều kiện tiếp tục hoàn thành cuộc cách mạng giải phóng dân tộc
thể hiện mong muốn được gia nhập tổ chức ASEAN của Việt Nam
tạo khả năng to lớn để mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.
đánh dấu việc hoàn thành thống nhất các tổ chức chính trị xã hội
Đáp án: C - tạo khả năng to lớn để mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới.
7
Trong những năm 1936 - 1939, nhìn chung nền kinh tế Việt Nam?

phát triển và hồi phục
phát triển nhanh
khủng hoảng, suy thoái
phát triển xen kẽ khủng hoảng
Đáp án: A - phát triển và hồi phục
8
Nội dung nào dưới đây không phải là vấn đề cấp bách đặt ra đối với các cường quốc Liên Xô, Mỹ, Anh vào đầu năm 1945?

Nhanh chóng đánh bại chủ nghĩa phát xít
Tổ chức lại thế giới sau chiến tranh
Phân chia thành quả chiến tranh
Ký hòa ước với các nước bại trận
Đáp án: D - Ký hòa ước với các nước bại trận
9
Từ giữa những năm 70 của thế kỷ XX, Ấn Độ đã tự túc được lương thực là nhờ tiến hành cuộc cách mạng nào dưới đây?

cách mạng công nghiệp
cách mạng chất xám
cách mạng công nghệ
cách mạng xanh
Đáp án: D - cách mạng xanh
10
Quan điểm đổi mới đất nước của Đảng Cộng Sản Việt Nam (từ 12/1986) không có nội dung nào dưới đây?

Lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm
Đi lên chủ nghĩa xã hội bằng những biện pháp phù hợp
Không thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội
Đổi mới toàn diện và đồng bộ
Đáp án: A - Lấy đổi mới chính trị làm trọng tâm

/10

Trang đầuTrang trước23456Trang kếTrang cuối